Polska Strefa Inwestycji – działalność przedsiębiorców posiadających decyzje o wsparciu wraz z nowelizacją wprowadzoną od 1 stycznia 2023 r. – ustalanie limitu pomocy publicznej oraz rozliczanie dochodów z działalności podlegającej zwolnieniu z podatków

Cena:
520.00 PLN (netto)
Kod: 0666/2023/ON
On-line, od: 22 listopada 2023 do: 22 listopada 2023

Polska Strefa Inwestycji wprowadzona w 2018 r. jest instrumentem pomocowym zastępującym Specjalne Strefy Ekonomiczne.
Z dniem 31 grudnia 2022 roku utraciło moc rozporządzenie z dnia z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI). Zostało ono zastąpione nowym rozporządzeniem, które w niektórych kwestiach zmieniło dotychczasowe zasady ubiegania się oraz korzystania ze zwolnienia podatkowego w PSI. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej w Polskiej Strefie Inwestycji w oparciu o decyzje o wsparciu udzielane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zmiany, które mają obowiązywać do 2023 r., w tym uproszczenia dotyczące „zasad wejścia”, ale także zmiany dotyczące zasad korzystania ze zwolnień.
W trakcie spotkania uczestnicy zostaną zapoznani z przywilejami wynikającymi z posiadanej decyzji,  konsekwencjami opóźnień w realizacji warunków decyzji oraz sposobami reagowania na nie. Przedstawione zostaną wątpliwości wynikające z ww. przepisów odnośnie prawa do zwolnień podatkowych, w tym stanowisko prezentowane przez Ministerstwo Finansów oraz sądy administracyjne. Omówione zostaną zasady ustalania wysokości kosztów kwalifikowanych do objęcia pomocą publiczną, ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania (w tym wątpliwości interpretacyjne na tle niniejszej ustawy), rozliczania otrzymanej pomocy publicznej (w formie zwolnień podatkowych),  monitorowania wykorzystania pomocy publicznej oraz kumulacji pomocy publicznej otrzymywanej z różnych źródeł na tą samą inwestycję. Omówione zostaną zasady kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności zwolnionej z opodatkowania oraz opodatkowanej i sposobu ustalania wyniku podatkowego - dochodu (straty) na działalności podlegającej opodatkowaniu oraz działalności zwolnionej z opodatkowania, a także prezentacji uzyskanego wyniku w deklaracji CIT-8  i CIT-8S.  Podczas zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami dyskontowania wydatków kwalifikowanych oraz pomocy publicznej.

POMOC PUBLICZNA UDZIELANA NA PODSTAWIE decyzji o wsparciu w ramach POLSKEJ STREFY INWESTYCJI

 • Podstawy prawne obowiązujące przedsiębiorców.
 • Zmiany, które mają obowiązywać od 2023 r., w szczególności dotyczące nowych warunków uzyskania i zasad wsparcia w PSI:
  • rozszerzenie ułatwień uzyskania wsparcia w PSI na reinwestycje,- bez względu na wielkość przedsiębiorstwa oraz bez ograniczeń czasowych
  • ułatwienie uzyskania wsparcia w PSI na inwestycje związane ze świadczeniem usług niematerialnych
  • zmiany w zakresie kwalifikowalności kosztów inwestycji, w tym kosztów najmu/dzierżawy gruntów, budynków i budowli,
  • zmiany dotyczące zakresu działalności wykluczonej ze wsparcia w PSI,

DECYZJE O WSPARCIU

 • Warunki zawarte w Decyzjach o wsparciu
 • Konsekwencje naruszenia warunków Decyzji o wsparciu
 • Zmiany Decyzji o wsparciu - przesłanki i procedura
 • Uchylenie i wygaszenie Decyzji o wsparciu – warunki, konsekwencje
 • Pomoc publiczna w oparciu o Decyzję o wsparciu
 • Okres obowiązywania Decyzji o wsparciu

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NA PODSTAWIE DECYZJI O WSPARCIU – JAK OBLICZYĆ WIELKOŚĆ PRZYSŁUGUJĄCEJ POMOCY PUBLICZNEJ

 • Lokalizacja inwestycji – mapa pomocy regionalnej
 • Wielkość przedsiębiorcy, a poziom intensywności pomocy publicznej
 • Duże projekty inwestycyjne
 • Pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy
 • Ustalanie wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej
 • Decyzja o wsparciu jako nowa podstawa korzystania ze zwolnień w podatkach dochodowych PIT / CIT

WYDATKI KWALIFIKOWANE UPRAWNIAJĄCE DO KORZYSTANIA Z POMOCY PUBLICZNEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 2023 R.

 • Okres ponoszenia kosztów kwalifikowanych a termin zakończenia inwestycji oraz minimalne i maksymalne wielkości wydatków
 • Obliczenie limitu pomocy publicznej
 • Nabycie lub wytworzenie środków trwałych
 • Inwestycje odtworzeniowe
 • Nieruchomości i prawo użytkowania wieczystego gruntów
 • Leasing, najem, dzierżawa środków trwałych
 • Używane środki trwałe
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Kwalifikacja wydatków do "kosztów inwestycji" (odsetki, prowizje, różnice kursowe)
 • Moment poniesienia wydatków kwalifikowanych
 • Koszty kwalifikowane do objęcia pomocą publiczną ze względu na utworzenie nowych miejsc pracy

USTALANIE DOCHODU BĄDŹ STRATY Z DZIAŁALNOŚCI ZWOLNIONEJ

 • Kwalifikacji przychodów ze sprzedaży wyrobów lub usług wytworzonych w oparciu o Decyzję o wsparciu -  „ścisłe powiązania” – wątpliwości interpretacyjne na tle znowelizowanej ustawy CIT/PIT w kontekście wyjaśnień Ministerstwa Finansów
 • Produkcja wyrobów lub świadczenie usług przy współudziale stałego zakładu położonego poza terenem określonym w decyzji o wsparciu / na terenie określonym w decyzji o wsparciu, ale poza zakresem zwolnienia z opodatkowania – problematyka stosowania przepisów o cenach transferowych dla celów ustalenia wielkości dochodu zwolnionego
 • Zasady kwalifikacji kosztów bezpośrednich danego źródła przychodów
 • Przyporządkowanie kosztów pośrednich w sposób bezpośredni do danego rodzaju działalności;
 • Dopuszczalność stosowania tzw. kluczy bezpośredniego podziału kosztów (klucze alokacji) opartych na rzeczywistym zużyciu, rozdysponowaniu danego kosztu pomiędzy rodzaje prowadzonej działalności;
 • Podział kosztów pośrednich wspólnych dla obu zakresów działalności proporcją przychodową określoną w art. 15 ust. 2 i 2a uPDOP;

   USTALANIE DOCHODU BĄDŹ STRATY W ROZLICZENIU ROCZNYM

 • Konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu (bądź straty) zwolnionego oraz opodatkowanego (art. 7 ust. 3 i 4 uPDOP);
 • Obowiązek wyodrębnienia organizacyjnego działalności zwolnionej
 • Zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; Brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach;
 • Prawidłowe wykazanie dochodu lub straty z działalności zwolnionej w deklaracji podatkowej CIT-8, CIT/8O, CIT-8S
 • Definicja pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (obniżenia podstawy opodatkowania);
 • Problem rozliczania pomocy publicznej w przypadku posiadania dwóch lub więcej Decyzji o wsparciu

DYSKONTOWANIE WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH I POMOCY PUBLICZNEJ

 • Moment uzyskania Decyzji o wsparciu
 • Moment poniesienia wydatku
 • Moment otrzymania pomocy
 • Dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych

ŁĄCZENIE POMOCY PUBLICZNEJ NA NOWĄ INWESTYCJĘ

DYSKUSJA

Termin i czas trwania

22 listopada 2023: 10:00 - 15:00

Szkolenia otwarte

Marcin Sadkowski

tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Michał Siwiński

tel: 690 017 583
e-mail: m.siwinski@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Polska Strefa Inwestycji – działalność przedsiębiorców posiadających decyzje o wsparciu wraz z nowelizacją wprowadzoną od 1 stycznia 2023 r. – ustalanie limitu pomocy publicznej oraz rozliczanie dochodów z działalności podlegającej zwolnieniu z podatków

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym