Wynagrodzenia i zasiłki 2024 r. na liście płac – rozliczanie w praktyce

Cena:
520.00 PLN (netto)
Kod: 0789/2023/ON
On-line, od: 22 listopada 2023 do: 22 listopada 2023
 • Zasady ustalania i wypłaty minimalnego wynagrodzenia

 • Wynagrodzenia – naliczanie, prowadzenie dokumentacji

  • podstawy prawne kalkulacji wynagrodzeń
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń
  • wynagrodzenie minimalne i wyrównanie do najniższej pensji
  • elementy wynagrodzenia
  • ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
  • limit podstawy wymiaru składek ZUS
  • kalkulacja składki zdrowotnej
  • składki osób przed 26. rokiem życia
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych

  • podstawowe zasady
  • wyłączenia
  • pracownicze koszty uzyskania przychodu
  • kwota wolna od podatku a kwota zmniejszająca podatek
  • zwolnienia podatkowe – zasady i niezbędne dokumenty w kalkulacji wynagrodzeń
  • autorskie koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy na liście płac
  • Ćwiczenia praktyczne w wyliczaniu kwoty netto
 • Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

  • zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
  • zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w porze nocnej
  • zasady ustalania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
  • zasady ustalania wynagrodzenia za urlop okolicznościowy i inne usprawiedliwione nieobecności
  • zmiana składnika pensji w trakcie miesiąca
 • Podstawowe zasady dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z ćwiczeniami praktycznymi

 • Obliczanie wynagrodzenia za pracę wykonywaną na podstawie umów cywilnoprawnych

  • umowy zlecenia
  • umowy o dzieło
  • umowy zryczałtowane
  • umowy cywilne z własnym pracownikiem
 • Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń z ZUS

 • Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń z US

  • przypadki szczególne i nowelizacje
  • różnica pomiędzy przychodem a dochodem
  • zwolnienie podatkowe osób przed ukończeniem 26 roku życia
  • przekroczenie progu podatkowego
 • Przekroczenie limitu podstawy składek na ubezpieczenia ZUS

 • Dochód i wynagrodzenie uczestnika Pracowniczych Planów Kapitałowych

 • Potrącenia z wynagrodzeń i ochrona wynagrodzenia

  • kwota wolna od potrąceń i limity potrąceń
  • zajęcia alimentacyjne
  • pozostałe tytuły wykonawcze
  • zaliczki pieniężne
  • kary porządkowe
  • dobrowolne potrącenia
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

  • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru
  • wpływ zmiany wysokości składników wynagrodzenia na wysokość wynagrodzenia urlopowego
  • regulamin wynagrodzeń i wpływ zmian wprowadzanych przez pracodawcę na zasady kalkulacji wynagrodzeń urlopowych
  • zmiana wymiaru czasu pracy a urlop wypoczynkowy – zasady rozliczeń
  • kalkulacja wynagrodzenia urlopowego przy nieprzepracowanym pełnym miesiącu
  • wyliczenie wynagrodzenia za urlop na przełomie 2 miesięcy
  • kalkulacja wynagrodzenia urlopowego w przypadku wypłat dokonywanych z przesunięciem (np. 10.następnego miesiąca)
  • odwołanie pracownika z urlopu
  • ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
  • podstawy prawne stosowane przy wyliczaniu ekwiwalentu urlopowego
  • przypadki, w których pracodawca nie ma obowiązku wypłaty ekwiwalentu
  • składniki wynagrodzenia stanowiące podstawę do wyliczenia ekwiwalentu
  • ustalanie współczynnika do ekwiwalentu
  • ekwiwalent dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
  • zasady uzupełniania podstawy ekwiwalentu przy nieprzepracowanym pełnym miesiącu
  • przypadki stosowania zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop
 • Pozostałe płatne nieobecności w pracy

  • wolne z powodu siły wyższej
  • urlop opiekuńczy
  • wynagrodzenie należne pracownikowi za okresy nieświadczenia pracy
  • nieobecność w pracy w związku z oddaniem krwi
  • zwolnienie z pracy w związku z ważną okolicznością w życiu pracownika – ślub, urodzenie dziecka, śmierć bliskiej osoby
  • wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem (art. 188 kodeksu pracy)
  • dzień wolny na poszukiwanie pracy
  • zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
 • Odprawy, odszkodowania i rekompensaty na liście płac

  • odprawa emerytalno-rentowa
  • odprawa pośmiertna
  • odprawa dla pracownika powołanego do wojska
  • odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy
  • odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia
  • odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy i po jego zakończeniu
 • Należności z tytułu umowy o pracę wypłacane byłym pracownikom

 • Świadczenia pozapłacowe na liście płac – sposób ujęcia i rozliczenia

  • opieka medyczna
  • używanie samochodu służbowego do celów prywatnych
  • świadczenia rzeczowe wypłacane pracownikom
  • inne świadczenia na rzecz pracownika
  • świadczenia na rzecz pracowników na sport i rekreację (basen, siłownia, fitness)
  • finansowanie pracownikom dojazdów do pracy
  • wydatki na kształcenie
 • Wynagrodzenia prezesów, członków zarządu, menedżerów, członków rad nadzorczych

  • umowa o pracę, kontrakt menedżerski i umowa o zarządzanie
  • wynagrodzenia wypłacane osobom zasiadającym w organach stanowiących podmiotów prawnych
  • wynagrodzenie wypłacane z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu
  • wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcję w zarządzie firmy na podstawie powołania
  • wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcję w zarządzie firmy na podstawie umowy o pracę
  • wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcję w zarządzie firmy na podstawie umowy cywilnej
  • wynagrodzenie wypłacane osobom pełniącym funkcję w Radzie Nadzorczej
  • podstawa opodatkowania, pobór zaliczek i obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenia z tytułu wypłaconych należności osobom pełniącym funkcję w organach stanowiących podmiotów prawnych
 • Wynagrodzenie chorobowe wypłacane na podstawie art. 92 Kodeksu pracy

  • podstawowe informacje dotyczący wypłacania wynagrodzenia chorobowego
  • wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy
  • okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego
  • okres zasiłkowy a wypłata wynagrodzenia chorobowego
  • okres wyczekiwania a wynagrodzenie chorobowe pracownika
  • wysokość wynagrodzenia chorobowego
 • Zasiłek chorobowy

  • podmioty uprawnione do rozliczania i wypłaty zasiłków
  • osoby uprawnione do zasiłku chorobowego
  • nabycie prawa do zasiłku chorobowego – okres wyczekiwania
  • prawo do zasiłku przypadającego w trakcie urlopu bezpłatnego, wypoczynkowego, wychowawczego
  • zwolnienia lekarskie na przełomie roku kalendarzowego
  • okres wypłaty zasiłku chorobowego
  • niezdolność do pracy po przerwie a okres zasiłkowy
  • wysokość zasiłku chorobowego
  • dowody potwierdzające niezdolność do pracy niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego
  • zasiłek po ustaniu ubezpieczenia
  • ustanie ubezpieczenia a zakończenie ubezpieczenia
  • osoby uprawnione do zasiłku
  • okres wypłaty zasiłku po ustaniu ubezpieczenia
  • dokumenty niezbędne do otrzymania zasiłku
 • Świadczenie rehabilitacyjne

  • prawo do świadczenia rehabilitacyjnego
  • zasady ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne
  • wysokość świadczenia rehabilitacyjnego i okres wypłaty
  • okoliczności, w których świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje
  • dokumenty niezbędne do wypłaty świadczenia
 • Zasiłek macierzyński

  • prawo do zasiłku macierzyńskiego
  • niezbędna dokumentacja związana z wypłatą zasiłku
  • okresy wypłaty zasiłku
  • szczególne przypadki skrócenia okresu wypłaty zasiłku
  • wysokość zasiłku macierzyńskiego
 • Zasiłek opiekuńczy

  • prawo do zasiłku opiekuńczego
  • zasiłek z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem
  • zasiłek z tytułu opieki nad chorym dzieckiem
  • zasiłek z tytułu opieki nad członkiem rodziny
  • dodatkowy zasiłek opiekuńczy
  • dokumentowanie prawa do zasiłku
  • okres wypłaty zasiłku
  • wysokość zasiłku opiekuńczego
 • Świadczenia związane z niezdolnością do pracy spowodowaną wypadkiem

  • definicja wypadku
  • finansowanie świadczeń związanych z wypadkiem
  • prawo do wypłaty świadczeń związanych z wypadkiem
  • wypadek w drodze do pracy i w drodze z pracy
  • wypadek przy pracy
  • dokumenty niezbędne do wypłaty świadczeń spowodowanych wypadkiem
  • wysokość świadczeń związanych z wypadkiem
 • Zasady dotyczące ustalania podstawy wymiaru zasiłku

  • ustalanie okresu, z którego wynagrodzenie uwzględnia się w podstawie wymiaru świadczeń pieniężnych
  • wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłku
  • elementy wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru w wysokości faktycznie wypłaconej i po uzupełnieniu
  • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników wypłacanych za okresy kwartalne, półroczne i roczne
  • zasady postępowania przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń, w przypadku niewypłaconych lub wypłaconych zaliczkowo składników wynagrodzenia
  • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników przysługujących do określonego terminu g) zmiana regulaminu wynagradzania a podstawa wymiaru świadczeń
  • wynagrodzenie z tytułu zawartej z pracownikiem umowy zlecenia a podstawa wymiaru zasiłku
  • ponowne ustalanie prawa do zasiłku chorobowego
  • dodatkowe zatrudnienie a podstawa wymiaru
  • zmiana pracodawców a ustalanie podstawy wymiaru zasiłku
  • zmiana wymiaru czasu pracy
  • minimalna podstawa zasiłku
  • wynagrodzenie za pracę i niezdolność do pracy w tym samym dniu
  • ustalanie podstawy wymiaru zasiłku przy niezdolności do pracy powstałej w pierwszym miesiącu zatrudnienia
  • podstawa wymiaru a przekroczenie limitu składek na ubezpieczenia społeczne
  • rozliczanie zwolnień lekarskich za okres dłuższy niż 30 dni

Termin i czas trwania

22 listopada 2023: 10:00 - 15:00

Szkolenia otwarte

Marcin Sadkowski

tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Michał Siwiński

tel: 690 017 583
e-mail: m.siwinski@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Wynagrodzenia i zasiłki 2024 r. na liście płac – rozliczanie w praktyce

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym