Specjalista ds. ochrony środowiska

Cena:
2299.00 PLN (netto)
Kod: 01405/2024/ON
On-line, od: 18 lipca 2024 do: 8 sierpnia 2024

Poziom: Zaawansowany

Celem szkolenia Specjalista ds. ochrony środowiska jest zapoznanie uczestników z obowiązkami jakie na przedsiębiorców nakładają aktualnie obowiązujące przepisy, z pewnością kompleksowe szkolenie przyczyni się do zebrania i usystematyzowania kwestii prawnych z zakresu ochrony środowiska. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy prowadzą lub przygotowują się do prowadzenia zagadnień dotyczących ochrony środowiska w organizacji.

Dzień 1 – wprowadzenie do ochrony środowiska

Wprowadzenie

 • Podstawowe akty prawne
 • Podstawowe definicje (emisja, instalacja, odpad itp.)
 • Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska

Obowiązki specjalisty ds. ochrony środowiska i najważniejsze daty

Emisje do powietrza

 • Kiedy wymagane jest dokonanie zgłoszenia lub uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza?
 • Zasady składania sprawozdania za korzystanie ze środowiska – obowiązujące stawki i formularze
 • Zasady składania raportu do Krajowej Bazy o Emisjach (KOBiZE) – powiązanie z systemem opłaty za korzystanie ze środowiska
 • Centralny Rejestr Operatorów (CRO) i obowiązki posiadaczy urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła, systemów przeciwpożarowych zawierających gazy fluorowane (F-gazy) i substancje zubożające warstwę ozonową (SZWO)

Gospodarka wodno-ściekowa:

 • Kiedy wymagane jest zgłoszenie lub pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do kanalizacji oraz na pobór wód?
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska wodnego

Gospodarka odpadami

 • Obowiązki wytwórcy i posiadacza odpadów
 • Kiedy wymagane jest pozwolenie, zezwolenie lub inne uzgodnienie w zakresie wytwarzania, transportu, zbierania lub przetwarzania odpadów?
 • Jak prawidłowo prowadzić ewidencje odpadów w BDO (Kartę Przekazania Odpadów i Kartę Ewidencji Odpadów)?
 • Sprawozdania w BDO za odpady oraz wprowadzone produkty i opakowania

Wprowadzanie opakowań

 • Kto podlega pod przepisy dla wprowadzających produkty w opakowaniach? Co w przypadku importu i eksportu?
 • Jakie obowiązki należy realizować wprowadzając produkty w opakowaniach?
 • Jakie obowiązki ciążą na wprowadzającym torby na zakupy z tworzywa sztucznego, tzw. torby foliowe?
 • Jak realizować obowiązki przez organizacje odzysku?

System kontroli i kary

 • Kontrole organów ochrony środowiska, jak przebiegają, jak się na nie przygotować, ostatnie zmiany w zasadach kontroli
 • Sankcje i kary w ochronie środowiska

Dzień 2 – Odpady i opakowania, w tym system BDO

Zasady gospodarki odpadami w firmie

 • Podstawowe definicje
 • Klasyfikacja odpadów
 • Obowiązki wytwórcy i posiadacza odpadów
 • Zezwolenia i rejestry w gospodarce odpadami
 • Odpowiedzialność za odpad
 • Wymogi dotyczące magazynowania odpadów (monitoring wizyjny, operaty PPOŻ, zabezpieczenia roszczeń, skrócenie możliwego czasu magazynowania)
 • Zasady transportu odpadów
 • Rynek transportu i zagospodarowania odpadów w Polsce – sytuacja i prognozy zmian, w tym cen

Najważniejsze informacje o systemie BDO

 • Informacje ogólne o systemie
 • Podmioty objęte i zwolnione z obowiązku rejestracji w BDO, w tym podmioty, którym automatyczne nadano numer BDO
 • Obowiązek umieszczania nr BDO na dokumentach
 • Korzyści i zagrożenia wynikające z użytkowania systemu BDO, w tym możliwe sankcje karne
 • Dalsze planowane zmiany w prawie dotyczącym gospodarki odpadami

Omówienie modułów systemu BDO

 • Rejestracja w systemie
 • System kont i uprawnień
 • Sprawozdawczość roczna dla wytwórców odpadów i wprowadzających produkty w opakowaniach

Ewidencja odpadów

 • Podmioty zwolnione z ewidencji i mogące korzystać z ewidencji uproszczonej
 • Bieżąca ewidencja odpadów
  • Karta przekazania odpadów – wystawianie, rejestracja, potwierdzanie
  • Karta przekazania odpadów komunalnych – wystawianie, rejestracja, potwierdzanie
 • Przekazywanie odpadów osobom fizycznym i jednostką organizacyjnym

Dzień 3 – Sprawozdania za korzystanie ze środowiska i KOBIZE

Podstawowe informacje o KOBIZE i opłatach środowiskowych

 • Cel i zasady działania KOBIZE
 • Podstawy prawne
 • Podmioty i procesy objęte obowiązkiem raportowania do KOBiZE i sprawozdawczości do Marszałka
 • Kontrole i sankcje związane z sprawozdawczością środowiskową i raportami KOBiZE
 • Powiązanie KOBIZE z systemem opłat za korzystanie ze środowiska

Rejestracja w KOBIZE

 • Niezbędna dokumentacja
 • Założenie konta krok po kroku
 • Zmiana bądź aktualizacja wprowadzonych danych

Sporządzanie raportu do KOBiZE „krok po kroku”

 • Niezbędny zastaw informacji do przygotowania – lista kontrolna dla uczestników
 • Zakres i struktura raportu
 • Identyfikacja procesów, urządzeń i substancji podlegających raportowaniu – lista kontrolna dla uczestników
 • Budowanie struktury technologicznej zakładu
 • Charakterystyka paliw/odpadów/surowców wykorzystywanych w instalacji
 • Dane dotyczące produkcji i przetwarzania
 • Ustalanie współrzędnych zakładu i emitorów
 • Wprowadzanie danych dla poszczególnych instalacji
 • Automatyczny system kontroli i korekta sprawozdań

Sposoby ustalania wielkości emisji i wysokości opłaty dla charakterystycznych procesów technologicznych

 • Określanie czasu pracy instalacji i źródeł
 • Zasady wyliczania wielkości emisji do powietrza w oparciu o wskaźniki emisji
 • Emisje z procesów przeładunku paliw silnikowych, spalania paliw w silnikach spalinowych i kotłach, LZO (np. z lakierni), procesów prowadzonych poza instalacją, klimatyzacji

Generowanie wykazu o zakresie korzystania ze środowiska oraz jak wyliczyć należne opłaty

Dzień 4 - Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

 • Obowiązki/wymagania/zgodności istniejącej lub planowanej inwestycji/przedsięwzięcia wynikających z przepisów ochrony środowiska.
 • Warunki ochrony środowiska do realizacji planowanych przedsięwzięć wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego
 • Kategorie inwestycji w podziale na znacząco i potencjalnie oddziałowujące na środowisko
 • Decyzja środowiskowa jako wymóg przy pozwoleniu/zgłoszeniu na budowę
 • Warunki środowiskowe w gospodarce odpadami: emisja hałasu, emisja do powietrza, gospodarka wodno-ściekowa

Termin i czas trwania

18 lipca 2024: 10:00 - 15:00

29 lipca 2024: 10:00 - 15:00

7 sierpnia 2024: 10:00 - 15:00

8 sierpnia 2024: 10:00 - 15:00

Szkolenia otwarte

Marcin Sadkowski

tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Anna Brzustowska

tel: 690 017 595
e-mail: a.brzustowskai@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Specjalista ds. ochrony środowiska

Zapisz się
Cena:

Osoba zgłaszająca

Dane uczestników

Dane do faktury (Nabywca)

Opcje dodatkowe

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym