Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany od 1 lipca w zatrudnianiu obywateli Ukrainy

Cena:
590.00 PLN (netto)

390 PLN dla pierwszych 8 osób: Promocja

Kod: 01420/2024/ON
On-line, od: 25 lipca 2024 do: 25 lipca 2024

Dostępne miejsca: 9 z 20

Poziom: Średniozaawansowany

Szkolenie ma na celu przybliżenie zmian jakie weszły w życie 1 lipca 2024 roku w zakresie zatrudniania obywateli Ukrainy i legalizacji ich pobytu. Szkolenie kompleksowo omawia zagadnienie zatrudniania cudzoziemców – wszelkie niezbędne informacje, wzory, formularze znajdziesz w jednym miejscu. W materiale szkoleniowym znajdziesz praktyczne porady, dotyczące zatrudniania Ukraińców i obywateli krajów zza wschodniej granicy, obywateli Unii Europejskiej, oddelegowania itp.

I. Pobyt i praca w Polsce obcokrajowców spoza Unii Europejskiej – wprowadzenie do tematyki:

 • Zatrudnienie cudzoziemców – podstawy prawne, podstawowe pojęcia i dokumenty
 • Wizy jako dokument upoważniający do pobytu i/lub podjęcia pracy w Polsce
 • Co oznacza ruch bezwizowy
 • System zezwoleń na pobyt i pracę

 II. Praca obcokrajowców w Polsce - uzyskiwanie zezwoleń na pracę w Polsce:

 • Zasady uzyskania zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca (opłaty, rodzaje zezwoleń)
 • Praca cudzoziemca bez zezwolenia – przypadki dopuszczalności
 • Zasady zatrudniania studentów będących obcokrajowcami
 • Uproszczona procedura wydawania zezwoleń w przypadku niektórych rodzajów prac oraz przy kontynuacji zatrudnienia
 • Procedura ubiegania się o oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
 • Praca sezonowa i krótkoterminowa   
 • Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców, a pozwolenie na pracę
 • Co oznacza adnotacja w karcie pobytu „dostęp do rynku pracy”, do czego uprawnia?
 • „Stempel w paszporcie” – co potwierdza i do czego uprawnia?

III. Rodzaje, sposób wypełniania oraz wymagane załączniki i opłaty do wniosków składanych w zakresie:

 • powierzenia pracy na podstawie oświadczenia
 • powierzenia pracy na podstawie pozwoleń na pracę
 • jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
 • zasady sporządzania i kompletowania dokumentacji w zakresie legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce, wymogi formalne

IV. Planowane zmiany w zakresie procedur związanych z pobytem i pracą cudzoziemców w Polsce

 • cyfryzacja/informatyzacja procesu zatrudnienia cudzoziemców – zasady dostępu do systemu elektronicznego przez cudzoziemców i podmiotu powierzające pracę oraz zasady funkcjonowania systemu
 • zniesienie tzw. testu rynku pracy („informacji starosty”)
 • korygowanie lub usuwanie z obrotu prawnego omyłkowo wpisanych do ewidencji lub zbędnych bądź „niewykorzystanych” oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 • doprecyzowanie warunków udzielania zezwolenia na pracę cudzoziemca – przesłanki pozytywne i negatywne w zakresie szybszego procedowania wniosków o wydanie zezwoleń
 • podwyższenie sankcji za naruszenie warunków zawarcia umowy z cudzoziemcem

V. Zatrudnianie cudzoziemców będących obywatelami Unii Europejskiej – zasady podejmowania pracy w Polsce

VI. Zmiany w zakresie zatrudniania i pobytu cudzoziemców w Polsce wprowadzone w 2022 i 2023 roku

 • poszerzenie katalogu okoliczności niewymagających zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz wydania nowego zezwolenia na pracę
 • przyśpieszenie uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 
 • wydłużenie okresu powierzenia pracy na podstawie oświadczenia PUP
 • określenie terminów rozpatrzenia postępowań w sprawie pobytu i pracy cudzoziemca przez urzędy

Nowość w programie

VII. Regulacje dotyczące pobytu i pracy obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, z uwzględnieniem planowanych zmian przepisów „specustawy wojennej”

 • legalny pobyt i praca obywateli Ukrainy w Polsce po 30.06.2024 r. na podstawie nowelizacji ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy …
 • obowiązek rejestracji pobytu i uzyskanie nr PESEL, a możliwość podejmowania pracy – nowe reguły przyznawania nr PESEL-UKR
 • uproszczone procedury wnioskowania o pobyt czasowy dla posiadaczy nr PESEL-UKR
 • zaostrzenie reguł zatrudniania w procedurze powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy:
  • skrócenie z 14 na 7 dni terminu na przesłanie powiadomienia przez pracodawcę zatrudniającego obywatela Ukrainy,
  • wprowadzenie konieczności złożenia kolejnego powiadomienia o zatrudnieniu obywatela Ukrainy w przypadku gdy zmienił się rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy, zmieniło się stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy, zmniejszono wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu określone w powiadomieniu, obniżono miesięczną lub godzinową stawkę wynagrodzenia określoną w powiadomieniu,
  • wprowadzenie wymogu wskazywania w powiadomieniu o zatrudnieniu obywatela Ukrainy co najmniej minimalnego wynagrodzenia o pracę lub minimalnej stawki godzinowej,
  • wprowadzenia obowiązku powiadomienia przez obywatela Ukrainy pracodawcy o doręczeniu mu decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
 • zasady „automatycznego” przedłużenia legalnego pobytu na skutek wydłużenia ochrony na gruncie aktów prawa Unii Europejskiej

VIII. Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

 

Termin i czas trwania

25 lipca 2024: 10:00 - 15:00

Szkolenia otwarte

Marcin Sadkowski

tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Anna Brzustowska

tel: 690 017 595
e-mail: a.brzustowskai@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany od 1 lipca w zatrudnianiu obywateli Ukrainy

Zapisz się
Cena:

Osoba zgłaszająca

Dane uczestników

Dane do faktury (Nabywca)

Opcje dodatkowe

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym