piątek, 13 maj 2022 06:28

Wiedza czy kompetencje?

Dynamika zmian zachodzących w poszczególnych obszarach, w tym coraz szersze wykorzystywanie automatyzacji i sztucznej inteligencji w procesie pracy, zmiana charakteru pracy i pojawianie się nowych specjalności, siłą rzeczy pociąga za sobą również zmiany w zakresie oczekiwań i wymagań pracodawców w stosunku do pracowników. Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego dotyczącego przyszłości miejsc pracy, do 2025 r. aż 50% wszystkich pracowników będzie wymagało przekwalifikowania w celu zdobycia nowych kompetencji.

freepik.com freepik.com

Kadry i płace

Dzisiaj już nie sama wiedza, uporczywie zdobywana w czasie studiów i potwierdzona dyplomem, jest pożądanym zasobem na rynku pracy. Takim zasobem stają się kompetencje, czyli połączenie trzech kluczowych atrybutów: wiedzy, umiejętności i postawy, uzupełnionych indywidualnymi cechami osobowościowymi. Co ciekawe, coraz więcej organizacji w procesie rekrutacji odchodzi od pozyskiwania pracowników z określonym dyplomem na rzecz pozyskania pracowników z określonymi kompetencjami.

Raport Światowego Forum Ekonomicznego (https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020) zaprezentował wykaz najważniejszych kompetencji, pożądanych w zmieniających się realiach rynku w 2025 r.:

  1. myślenie analityczne i innowacyjność,
  2. aktywne uczenie się i strategie uczenia się,
  3. kompleksowe rozwiązywanie problemów,
  4. krytyczne myślenie i analiza,
  5. kreatywność, oryginalność i inicjatywa,
  6. przywództwo i wpływy społeczne,
  7. korzystanie z technologii, monitoring i kontrola,
  8. projektowanie technologii i programowanie,
  9. prężność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, elastyczność,
  10. wnioskowanie, rozwiązywanie problemów i ideacja czyli umiejętność uchwycenia idealnej struktury.

Warto zatem przyjrzeć się niektórym ze wskazanych kompetencji przyszłości.

Krytyczne myślenie czyli co?

            To racjonalne docieranie do faktów takich, jakimi są, a nie takich, jakimi się wydają. To umiejętność analizowania tych faktów, ich obiektywnej oceny i wyciąganie z nich wniosków, a także myślenie w szerokiej perspektywie: przyczyna - skutek. Myślenie krytyczne to również zdolność do kwestionowania, poddawania w wątpliwość faktów i wniosków, umiejętność posługiwania się dowodami, argumentowania, ciekawość i otwartość na wiedzę, nowości, inny punkt widzenia, inną perspektywę i inne rozwiązanie. To także świadomość własnych błędów i ograniczeń. To też precyzja i jasność języka.

Kompleksowe rozwiązywanie problemów czyli co?

            To umiejętność docierania i badania rzeczywistego problemu, a nie pozornego, z uwzględnieniem interesów wszystkich stron zainteresowanych jego rozwiązaniem. To spojrzenie na problem z szerokiej i rzeczywistej perspektywy, nie zaś jego powierzchowne dotykanie. To wyzbycie się paradoksu eksperta i postrzeganie problemu z pokorą, oznaczającą skorzystanie z wiedzy, umiejętności i doświadczenia innych.

Prężność czyli co?

            Inaczej rezyliencja to umiejętność elastycznego dopasowania się do zmieniającej się rzeczywistości i warunków. To także odporność psychiczna i sposoby i mechanizmy radzenia sobie z sytuacjami stresowymi, z wyzwaniami i porażkami. To umiejętność racjonalnego spojrzenia na porażki, nazwania ich, oceny i wyciągnięcia odpowiednich wniosków na przyszłość. To umiejętność postrzegania porażek w kategoriach doświadczenia i lekcji niż błędu.

Innowacyjność czyli co?

            To umiejętność wypracowania dostępnych i oryginalnych pomysłów na osiągnięcie danego celu czy rozwiązanie danego problemu. To umiejętność szybkiego i odpowiedniego reagowania na szybko zmieniającą się rzeczywistość. To również podejmowanie ryzyka, planowanie, analizowanie, zarządzanie i wdrażanie zaplanowanych działań oraz umiejętnością współpracy, by osiągnąć zamierzone cele czy rozwiązać dany problem.

 

Katarzyna Pałucka

Katarzyna Pałucka

Prawnik, specjalista w zakresie HR. Ukończyła studia wyższe na kierunku prawo, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; swoje wykształcenie uzupełniła na studiach podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Od kilkunastu lat związana jest z administracją samorządową; główny obszar jej aktywności zawodowej to prawo pracy, w szczególności prawo pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. Powołana do pełnienia funkcji ławnika na kadencję 2020 – 2023 w Izbie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi. Od roku współtworzy blog HRhelper.pl, głównie poprzez tworzenie artykułów i informacji z zakresu szeroko pojętych kadr.