Regulamin szkoleń

1. Firma/Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.

2. Przesłanie formularza on-line lub wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego faksem bądź pocztą elektroniczną stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

3. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.

4. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których doliczany jest 23% VAT. W przypadku firm zwolnionych z VAT niezbędne jest wypełnienie i przesłanie faksem lub pocztą elektroniczną oświadczenia o zwolnieniu z VAT

5. Najpóźniej na 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje dotyczące szkolenia. W przypadku potwierdzenia szkolenia, zostaną wysłane wszelkie informacje organizacyjne oraz prośba o dokonanie płatności. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 4 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt telefoniczny, numer telefonu: 690 017 860 lub 22 299 23 23

6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie e-mail’a najpóźniej na 10 dni przed szkoleniem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. W przypadku szkoleń wyjazdowych rezygnacja nie jest możliwa, możłiwe jest jedynie odwołanie części zamówienia zgodnie z ustępem 7.

7. Odwołanie zgłoszenia na szkolenie wyjazdowe możliwa jest po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku odowłania rezerwacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

8. Za datę rezygnacji/odowłania przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do CDK Progressio

9. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

10. Faktura zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia oraz wysłana w mailowo wraz z informacjami organizacyjnymi.

11. Faktura może być wystawiona po szkolenie, tylko w wybranych wypadkach i sytuacja ta winna być zgłoszona do CDK Progressio w momencie zapisu na szkolenie w formularzu zgłoszeniowym w polu uwag.

12. Wpłaty należy dokonać na konto CDK Progressio, po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. W tytule przelewu prosimy umieścić numer faktury. W przypadku sektora publicznego akceptujemy płatność na podstawie faktury po odbytym szkoleniu.

13. Istnieje możliwość zamiany zgłoszonego uczestnika z tej samej firmy, nie później jednak niż 2 dni przed terminem szkolenia (nie dotyczy szkoleń wyjazdowych).

14. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora

16. Uczestnicy na ostatnich zajęciach otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia CDK Progressio.

17. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.

18. Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu on-line ma prawo wykupić pakiet abonamentowy na 3 lub 6 miesięcy dostępu do szkolenia w którym brało się udział.

19. Korzystanie z pakietów abonamentowych jest płatne.

20. Płatność za wybrany przez Użytkownika pakiet abonamentowy realizowana jest przed otrzymaniem drogą mailową dostępów do platformy

21. Wszelkie produkty udostępnione za pośrednictwem platformy, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

22. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli głównie oglądać treści oferowane na platformie za pomocą dostępnych kanałów dystrybucji

23. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem.

24. Do każdego szkolenia trzeba opłacić abonament osobno. Abonament nie obejmuje wszystkich szkoleń w których brało się udział.

25. Zasady składania reklamacji:

a) reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia,
b) reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania,
c) reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), kod i termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie,
d) powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od CDK Progressio,
e) reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których CDK Progressio ma roszczenia finansowe.

26. Informujemy, że administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO jest Centrum Doskonalenia Kompetencji Progressio Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-511), ul. Rakowicka 10B/4, Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie do celów handlowych i związanych z realizacją zamówienia. Przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
d )prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.