poniedziałek, 03 czerwiec 2024 09:27

Prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych a tryb rozwiązania umowy o pracę

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 475) zasiłek to świadczenie przysługujące bezrobotnemu, który w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania pracował łącznie przez co najmniej 365 dni i otrzymywał w tym czasie przynajmniej minimalne wynagrodzenie, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Prawo do zasiłku jest przyznawane na podstawie dokumentów przedstawionych osobę bezrobotną przy rejestracji w powiatowym urzędzie pracy.


Kadry i płaceCo ważne, tryb rozwiązania umowy o pracę nie ma wpływu na samo przyznanie osobie bezrobotnej prawa do zasiłku. Tryb rozwiązania umowy o pracę ma natomiast istotny wpływa na to, od kiedy zasiłek zacznie być wypłacany i na jaki okres zostanie przyznany.

Zasiłek dla bezrobotnych a tryb rozwiązania umowy o pracę

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

  • w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę w trybie wypowiedzenia - zasiłek będzie przysługiwał od dnia rejestracji i będzie wypłacany przez cały okres, na który został przyznany.
  • w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika w trybie wypowiedzenia - prawo do zasiłku przysługuje po 90 dniach i będzie wypłacane przez czas skrócony o te 90 dni (np. jeżeli bezrobotnemu zostanie przyznane prawo do zasiłku na okres 6 miesięcy, a stosunek pracy został rozwiązany przez bezrobotnego w trybie wypowiedzenia, to prawo do świadczenia przysługuje mu po 90 dniach i będzie wypłacane przez 3 miesiące); wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik złoży oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę ze względu na zmianę miejsca zamieszkania lub z uwagi na ciężkie naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika - wówczas prawo do zasiłku będzie przysługiwało od dnia rejestracji i na pełny okres;  
  • w przypadku rozwiązania umowy o prace w trybie porozumienia stron, gdy bezrobotny spełni warunki przyznania prawa do zasiłku, świadczenie również będzie przyznane po 90 dniach i o ten okres skrócone; wyjątek stanowi sytuacja, gdy stosunek pracy zostanie rozwiązany w trybie porozumienia stron, ale z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, tj. z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub z powodu zmiany miejsca zamieszkania przez bezrobotnego – wówczas prawo do zasiłku będzie przysługiwało od dnia rejestracji i na pełny okres;
  • jeżeli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy bezrobotny spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia, tj. w trybie art. 52 Kodeksu pracy, zasiłek będzie przysługiwał po okresie 180 dni od dnia zarejestrowania; oznacza to, że bezrobotnemu, któremu przyznano prawo do zasiłku na okres 6 miesięcy, świadczenie w ogóle nie będzie wypłacone, a osobie, której przyznano zasiłek na 12 miesięcy, świadczenie będzie przysługiwało po 180 dniach i będzie wypłacane przez okres 6 miesięcy.

Termin wypłaty zasiłku dla bezrobotnych

Zgodnie z art. 72 ust. 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: „Zasiłki wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek”. Co więcej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1189), zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.

Oznacza to, że zasiłek wypłacany jest z dołu, najpóźniej do 14 dnia kolejnego miesiąca, czyli jeżeli świadczenie zostało przyznane np. od 1 września, to pierwsza wypłata nastąpi najpóźniej 14 października, kolejna zaś najpóźniej 14 listopada i tak aż do końca okresu, na który zasiłek przyznano.  

Więcej artykułów z kadr/płac przeczytasz w Monitor CDK. Pobierz TUTAJ

strzalka
Poznaj najbliższe szkolenia z kadr i płac