Zasady wystawiania i ewidencjonowania faktur z uwzględnieniem zmian dotyczących KSeF i pakietu SLIM VAT 3. Wprowadzone sankcje. Aktualny stan prawny

Cena:
520.00 PLN (netto)
Kod: 0508/2023/ON
On-line, od: 20 października 2023 do: 20 października 2023

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy w zakresie wymogów dotyczących fakturowania oraz możliwości samodzielnego sporządzenia dokumentacji podatkowej. Zostaną szczegółowo omówione zasady wystawiania i ewidencjonowania faktur oraz pułapek czyhających w obrocie gospodarczym na wystawców i odbiorców faktur.

Adresaci szkolenia: 

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych, doradców prawnych, pracowników działów finansowo – księgowych w jednostkach administracji publicznej, pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów celno - skarbowych, samorządowych organów podatkowych), Przeznaczone jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów. Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi. 

Definicja faktury i podstawa prawna do jej wystawienia, w tym aktualne rozporządzenia dotyczące fakturowania

Definicja legalna faktury, faktury elektronicznej i faktury ustrukturyzowanej.

Transakcje dla których istnieje obowiązek wystawienia faktury,

Transakcje, które nie rodzą bezwzględnego obowiązku wystawienia faktury,

Podmioty zobowiązane do wystawiania faktur,

Faktury wystawiane na żądanie

Wystawianie faktur przy sprzedaży paragonowej

Sposoby dokumentowania zdarzeń gospodarczych przez podatników,

Omówienie na przykładach katalogu obowiązkowych danych na fakturze

Skutki braku obowiązkowych informacji na fakturze VAT – nowe sankcje.

Przypadki węższego zakresu informacji na fakturze -rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur VAT

Faktura wystawiana w przypadku metody kasowej

Samofakturowanie

Faktury wystawiane w przypadku procedury VAT marży

Zasady wystawiania faktur VAT RR

Faktura w języku obcym.

Sposoby przeliczania kwot z faktur wyrażonych w walucie obcej,

Refakturowanie

Fakturowanie zaliczek

 • definicja faktury zaliczkowej
 • przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych
 • termin wystawienia faktury zaliczkowej
 • faktury zaliczkowe w eksporcie
 • faktura końcowa
 • czy faktura zaliczkowa może obejmować 100% płatności?

Faktura zaliczkowa i faktura końcowa wystawiane w tym samym okresie rozliczeniowym

 • obowiązkowe dane faktury zaliczkowej
 • obowiązkowe dane faktury końcowej

Prawo do odliczenia podatku naliczonego a faktura

Faktura a obowiązek podatkowy

Faktury i noty korygujące – zasady wystawiania i ewidencjonowania.

Duplikaty

Faktury wystawione w sposób wadliwy, nierzetelny. Przesłanki anulowania faktury. Sankcje a „pusta” faktura.

Zasady przechowywania faktur.

Faktury elektroniczne. Zasady wystawiania faktur elektronicznych, w tym obowiązkowa zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

Kontrole biznesowe faktur – jakich dokumentów dotyczą. Autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury.

Krajowy System e-Faktur – wstępna ocena funkcjonowania

 • faktura ustrukturyzowana a elektroniczna - różnice
 • podstawowe zasady działania KSeF
 • numer systemowy faktury a ustawa VAT
 • proste zasady rozliczania faktur korygujących – uwaga na korekty zakupu
 • preferencje dla podatników wystawiających tzw. faktury ustrukturyzowane (m.in. skrócony termin zwrotu VAT),
 • faktury ustrukturyzowane a noty korygujące,
 • określenie daty otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
 • obowiązki podatników wystawiających faktury ustrukturyzowanej,
 • kto ma dostęp do systemu - zawiadomienie organu podatkowego o osobach mających dostęp do systemu KSeF – osoby bez podpisu elektronicznego i profilu zaufanego – zasady weryfikacji
 • przechowywanie dokumentów – czy 10 lat wystarczy
 • korzyści dla podatnika a korzyści dla fiskusa – ocena regulacji

Art. 108 ustawy o VAT i dodatkowe zobowiązania w podatku VAT

Sankcje podatkowe za nieprawidłowe wystawiania faktur VAT

Art. 108 ustawy o VAT a możliwość korekty danych na fakturze

Obowiązek zapłaty podatku VAT wynikającego z faktury VAT

Stawki dodatkowych zobowiązań w VAT w 2023 r. i proponowane zmiany:

 • stawka 0% w przypadku autokorekty
 • stawka 15% w przypadku kontroli skarbowej
 • stawka 20% VAT w przypadku kontroli podatkowej
 • stawka 30% VAT w przypadku postępowania podatkowego
 • stawka 100% VAT – w przypadku „pustych faktur VAT”

Odpowiedzialność karno – skarbowa i karna za niewystawianie faktur lub wystawianie faktur nierzetelnych.

Termin i czas trwania

20 września 2023: 10:00 - 15:00

Szkolenia otwarte

Marcin Sadkowski

tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Michał Siwiński

tel: 690 017 583
e-mail: m.siwinski@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Zasady wystawiania i ewidencjonowania faktur z uwzględnieniem zmian dotyczących KSeF i pakietu SLIM VAT 3. Wprowadzone sankcje. Aktualny stan prawny

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym