wtorek, 16 maj 2023 10:34

Informacja dla pracownika o warunkach zatrudnienia

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzona ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 641), przewiduje szereg istotnych zmian, które zaczną obowiązywać od dnia 26 kwietnia br.

Zmiany w prawie pracyZakres informacji o warunkach zatrudnienia

Jedną z kluczowych zmian jest rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia, jakie pracodawca zobowiązany jest przekazać pracownikowi. Co ważne, ustawodawca w znowelizowanym art. 29 ust. 3 Kodeksu pracy otwiera katalog tych informacji. Oznacza to, że pracodawca może przekaza

pracownikom jeszcze inne, istotne z jego punktu widzenia informacje, znajdujące się poza wyliczeniem zawartym w art. 29 ust. 3 Kodeksu pracy.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 29 ust. 3 Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek informowania pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy, co najmniej o:

 • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy;
 • obowiązującym pracownika dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy;
 • przysługujących pracownikowi przerwach w pracy;
 • przysługującym pracownikowi dobowym i tygodniowym odpoczynku;
 • zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią;
 • w przypadku pracy zmianowej ‒ zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę;
 • w przypadku kilku miejsc wykonywania pracy ‒ zasadach dotyczących przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy;
 • innych niż uzgodnione w umowie o pracę przysługujących pracownikowi składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych;
 • wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności urlopu wypoczynkowego lub, jeżeli nie jest możliwe jego określenie w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, o zasadach jego ustalania i przyznawania;
 • obowiązujących zasadach rozwiązania stosunku pracy, w tym o wymogach formalnych, długości okresów wypowiedzenia oraz terminie odwołania się do sądu pracy lub, jeżeli nie jest możliwe określenie długości okresów wypowiedzenia w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, sposobie ustalania takich okresów wypowiedzenia;
 • prawie pracownika do szkoleń, jeżeli pracodawca je zapewnia, w szczególności o ogólnych zasadach polityki szkoleniowej pracodawcy;
 • układzie zbiorowym pracy lub innym porozumieniu zbiorowym, którym pracownik jest objęty, a w przypadku zawarcia porozumienia zbiorowego poza zakładem pracy przez wspólne organy lub instytucje – nazwie takich organów lub instytucji;
 • w przypadku gdy pracodawca nie ustalił regulaminu pracy – terminie, miejscu, czasie i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia za pracę, porze nocnej oraz przyjętym u danego pracodawcy sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

 

Ponadto, pracodawca będzie miał obowiązek informowania pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej, nie później niż w terminie 30 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy, o nazwie instytucji zabezpieczenia społecznego, do których wpływają składki na ubezpieczenia społeczne związane ze stosunkiem pracy, np. Zakład Ubezpieczeń

strzalka

Poznaj najbliższe szkolenia z prawa pracy