Rozliczenia podatkowe firm działających na terenach specjalnych stref ekonomicznych

Cena:
540.00 PLN (netto)
Kod: 01369/2024/ON
On-line, od: 13 czerwca 2024 do: 13 czerwca 2024
Poziom: Średniozaawansowany

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych oraz wybranymi zmianami, w tym zakresie, które  wprowadził Polski Ład. W trakcie warsztatów uczestnicy, posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych poznają praktyczne prawno-podatkowe aspekty  prowadzenia działalności na terenach sse. Zajęcia mają umożliwić poznanie zasad dotyczących rozliczeń podatkowych na terenach sse, w tym samodzielnego rozwiązywania problemów jakie pojawiają się w życiu przedsiębiorców strefowych, a także zasady efektywnego wykorzystywania ulg, monitorowania wykorzystania pomocy publicznej w SSE oraz kumulacji pomocy publicznej otrzymywanej z różnych źródeł na tą samą inwestycję. Uczestnicy poznają sposób kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności zwolnionej z opodatkowania oraz opodatkowanej i sposobu ustalania wyniku podatkowego - dochodu (straty) na działalności podlegającej opodatkowaniu oraz działalności zwolnionej z opodatkowania. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość poznania zasad dyskontowania, a także będą mieli możliwość zapoznania się z formularzem CIT-8S i prezentacji danych na formularzu. W tracie zajęć omówione zostaną także zmiany wprowadzane przez przepisy Polskiego Ładu zarówno do przepisów odnoszących się do działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwoleń, jak i decyzji o wsparciu.

 • Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie Zezwolenia udzielonego zgodnie z ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych.
  • Okres ważności udzielonych zezwoleń
  • Treść zezwolenia i jej wpływ na wielkość zwolnienia
  • Konsekwencje naruszenia warunków zezwolenia
  • Okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych a termin zakończenia inwestycji oraz minimalne i maksymalne wielkości wydatków inwestycyjnych zapisane w Zezwoleniu.
 • Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy - obliczenie wielkości przysługującej pomocy publicznej
  • Lokalizacja inwestycji – mapa pomocy regionalnej
  • Wielkość przedsiębiorcy
  • Pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy
 • Obowiązki związane z prowadzeniem działalności na terenie SSE - działalność strefowa zwolniona spod opodatkowania, działalność strefowa opodatkowana, działalność pozastrefowa
  • Obowiązek wyodrębnienia działalności zwolnionej spod opodatkowania i działalności opodatkowanej
  • Działalność gospodarcza prowadzona poza terenem strefy a obowiązek stosowania przepisów o cenach transferowych
 • Ustalenie momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnień podatkowych
 • Obliczenie wysokości zwolnienia z opodatkowania z tytułu działalności w SSE – problemy praktyczne
  • Zasady obliczania wysokości zwolnienia
  • Co jest kosztem kwalifikowanym
  • Nakłady inwestycyjne jako wydatki kwalifikowane uprawniające do korzystania ze zwolnienia podatkowego
 • Kwalifikacja poszczególnych rodzajów przychodów jako podlegających zwolnieniu lub opodatkowaniu
  • przychody ze sprzedaży – wyroby gotowe, odpady, towary handlowe, materiały i surowce, usługi obce (refaktury), najmy, dzierżawy
  • przychody finansowe
  • przychody operacyjne -sprzedaż środka trwałego, odszkodowania i kary umowne, różnice inwentaryzacyjne
 • Kwalifikacja i podział kosztów uzyskania przychodów do działalności zwolnionej lub opodatkowanej
 • Określenie dochodu z działalności zwolnionej
  • Zakres działalności generującej dochód zwolniony
  • Kooperacja z zewnętrznym podwykonawcą
  • Dwa lub więcej zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie strefy a zwolnienie z podatku dochodowego
 • Ustalenie podstawy opodatkowania (dochód/strata)
  • Ustalenie dochodu/straty na działalności strefowej oraz dochodu albo straty na działalności opodatkowanej -  konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z  działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu/straty  na obu rodzajach działalności (art. 7 ust. 3 i 4 ustawy PDOP)  oraz stosowanie przepisów o cenach transferowych dla ustalenia dochodu zwolnionego i opodatkowanego w przypadku równoczesnego prowadzenia działalności poza terenem SSE (odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących podmiotów powiązanych)
  • Zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem  uzyskanym na działalności opodatkowanej; brak możliwości odliczenia straty na działalności  zwolnionej w kolejnych latach
  • Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym poprzez wyłączenie z tej podstawy przychodów i kosztów działalności zwolnionej z opodatkowania (strefowej)
  • Zaliczki na podatek dochodowy
 • Dyskontowanie
  • znaczenie dyskontowania
  • moment poniesienia wydatku ,otrzymania pomocy, uzyskania zezwolenia
  • dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków inwestycyjnych- na czym polega
  • Ustalenie limitu przysługującej pomocy
  • Dyskontowanie wydatku i pomocy publicznej – przykład liczbowy
 • Zwolnienie w podatku dochodowym jako pomoc publiczna uzyskana z tytułu prowadzenia działalności strefowej
  • Moment uzyskania pomocy publicznej (dzień uzyskania pomocy publicznej) oraz nominalna wielkość pomocy publicznej
  • Porównanie zwolnienia podatkowego z dostępną pulą pomocy publicznej
  • Maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej – instrumenty maksymalizacji wielkości przysługującej pomocy publicznej
  • Łączenie pomocy publicznej – dotacje na zakup środka trwałego, zwolnienie z podatku od nieruchomości, dofinansowanie dla tworzonych nowych miejsc pracy
 • Rozliczenie dochodu (lub straty) na działalności zwolnionej (strefowej) w deklaracji podatkowej CIT-8 i CIT - 8/O. Formularz CIT-8S oraz formularz dla podatników PIT- PIT/SE
 • Wybrane zmiany dla przedsiębiorców strefowych oraz prowadzących działalność gospodarczą na podstawie decyzji o wsparciu wprowadzane przepisami Polskiego Ładu
  • doprecyzowanie zakresu zwolnienia podatkowego
  • zaostrzenie definicji kosztów kwalifikowanych inwestycji - ograniczenia w zakresie kwalifikowania wydatków inwestycyjnych
  • limit pomocy publicznej a inwestycje, które nie zostały rozpoczęte lub inwestycje zaniechane
  • zmiany dotyczące warunku zatrudnieniowego w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji oraz zmiany dotyczące zmian decyzji o wsparciu - ujednolicenie zasad dotyczących zmian decyzji o wsparciu  analogiczne jak w przypadku przepisów o SSE
  • wprowadzenie ustawowej definicji rozpoczęcia inwestycji
  • dochody z praw własności intelektualnej w SSE i PSI
  • ograniczenie zakresu przedmiotowego Decyzji o wsparciu – wskazanie w Decyzji wyłącznie tych kodów PKWiU, które odpowiadają działalności gospodarczej, która będzie prowadzona w związku z realizacją nowej inwestycji
  • mała klauzula GARR

Termin i czas trwania

13 czerwca 2024: 10:00 - 15:00

Szkolenia otwarte

Marcin Sadkowski

tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Anna Brzustowska

tel: 690 017 595
e-mail: a.brzustowskai@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Rozliczenia podatkowe firm działających na terenach specjalnych stref ekonomicznych

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym