Akademia środków trwałych - 2 dniowe warsztaty

Cena:
1190.00 PLN (netto)

1090: za 2 lub więcej osoby z jednej firmy

Kod: 01384/2024/ON
On-line, od: 21 czerwca 2024 do: 24 czerwca 2024

Poziom: Średniozaawansowany

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień dotyczących zakresu przedmiotowego środków trwałych, ustalania ich wartości początkowej, naliczania zużycia oraz późniejszej wyceny. Zagadnienia te ilustrowane będą licznymi przykładami liczbowymi.

Ponadto uczestnicy będą mogli zaktualizować swoją wiedzę, uzupełnić ją i poszerzyć w zakresie:

 • Ustalania wartości początkowej środków trwałych,
 • Metod naliczania amortyzacji dla celów rachunkowych i podatkowych,
 • Stosowania uproszczeń w ujmowaniu i wycenie środków trwałych,
 • Kryteriów podziału późniejszych nakładów na remont i ulepszenie,
 • Dokonywania korekt związanych z trwałym odłączeniem części składowych i peryferyjnych,
 • Prawidłowego ujmowania procesu likwidacji środków trwałych.

Wszystkie te zagadnienia będą uwzględniały regulacje rachunkowe oraz podatkowe. Uzupełniać je będą rozwiązania wypracowane przez praktykę księgową, interpretacje podatkowe i wyroki sądowe.

I. Środki trwałe według ustawy o rachunkowości oraz Krajowego

 1. Kryteria zaliczania składników do środków trwałych
 2. Zastosowanie zasady istotności – składniki o mało znaczącej wartości
 3. Prawidłowe ustalenie wartości początkowej
  • cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych
  • koszty finansowania nabycia lub budowy środków trwałych
 4. Okres ekonomicznej użyteczności i wartość rezydualna
 5. Metody amortyzacji środków trwałych (liniowa, degresywna, zróżnicowanych odpisów) 
 6. Uproszczone rozwiązania w zakresie amortyzowania środków trwałych
 7. Weryfikacja okresów i stawek amortyzacyjnych
 8. Późniejsze nakłady – remont czy ulepszenie?
 9. Likwidacja środków trwałych

II. Środki trwałe w podatku dochodowym od osób prawnych

 1. Warunki zaliczania składników do środków trwałych w prawie podatkowym
 2. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych
 3. Metody amortyzacji podatkowej
 4. Indywidualne stawki amortyzacyjne
 5. Rozwiązania preferencyjne w zakresie amortyzacji
 6. Uproszczenia dla składników o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł
 7. Wyłączenia odpisów amortyzacyjnych z kosztów uzyskania przychodów
 8. Wydatki ulepszeniowe a wydatki remontowe
 9. Likwidacja środków trwałych

III. Środki trwałe w budowie

 1. Definicja rachunkowa środków trwałych w budowie
 2. Zakres przedmiotowy inwestycji w prawie podatkowym
 3. Koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem środków trwałych
 4. Koszty wspólne budowy i zasady ich rozliczania
 5. Koszty przygotowania terenu pod budowę
 6. Likwidacja środków trwałych w związku z budową nowych obiektów
 7. Ujmowanie nakładów na przyłącza, nasadzenia drzew, czynsz dzierżawny, ustanowienie służebności gruntowej i/lub przesyłowej oraz zużyte media
 8. Koszty usług prawnych, doradztwo prawne oraz finansowe
 9. Wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników i koszty podróży służbowych – czy mogą być zaliczane do wartości początkowej środka trwałego?
 10. Odszkodowania i kary związane z prowadzoną budową
 11. Odsetki, prowizje i różnice kursowe dotyczące budowy środków trwałych
 12. Koszty ogólnego zarządu a koszt wytworzenia środka trwałego
 13. Koszty związane z rozruchem próbnym
 14. Nakłady niezaliczane do kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie
 15. Zaniechanie budowy środka trwałego rachunkowo i podatkowo
 16. Wycena do bilansu środków trwałych w budowie
 17. Zakończenie budowy środka trwałego i ustalenie wartości początkowej
 18. Co uznać za samodzielny środek trwały?
 19. Wprowadzenie środka trwałego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; skutki niewprowadzenia w terminie
 20. Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych
 21. Rozpoczęcie amortyzowania środka trwałego
 22. Budowa środka trwałego sfinansowana dotacją
 23. Sprzedaż środków trwałych w budowie

IV. Środki trwałe dla służb technicznych - podstawy

 1. Akty prawne uzupełniające definicje środka trwałego w kwestii kompletności i zdatności do użytkowania:
  • różnice między finansową a techniczną definicją budowy,
  • obiekty budowlane a nieruchomości. Definicja nieruchomości:
   • budynek a budowla,
   • obiekty liniowe,
   • urządzenia budowlane oraz wyposażenie techniczne będące elementami obiektów budowlanych,
   • tymczasowe obiekty budowlane,
   • fundamenty wylane pod maszyny i urządzenia
 2. Praktyczne wykorzystanie przepisów technicznych przy ujmowaniu i wycenie środków trwałych na przykładzie:
  • budynków,
  • pojazdów,
  • zestawów komputerowych,
  • obiektów liniowych.

Termin i czas trwania

21 czerwca 2024: 10:00 - 16:00

24 czerwca 2024: 10:00 - 16:00

Szkolenia otwarte

Marcin Sadkowski

tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Anna Brzustowska

tel: 690 017 595
e-mail: a.brzustowskai@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Akademia środków trwałych - 2 dniowe warsztaty

Zapisz się
Cena:

Osoba zgłaszająca

Dane uczestników

Dane do faktury (Nabywca)

Opcje dodatkowe

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym