Certyfikowany kurs ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju (60h)

Cena:
5299.00 PLN (netto)
Kod: 01231/2024/ON
On-line, od: 11 czerwca 2024 do: 8 sierpnia 2024
Poziom: Średniozaawansowany

Kwestie środowiskowe z roku na rok nabierają większego znaczenia w zakresie prowadzenia biznesu. Unia Europejska chce stać się światowym liderem w zakresie ochrony środowiska i łagodzenia skutków ocieplania klimatu. Wdrażając Fit for 55, nakłada coraz to nowe wymogi prawne i formalne na przedsiębiorstwa.

Certyfikowany kurs ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju (60h) jest skierowany do przedsiębiorców, którzy chcą posiadać w swoich zespołach wykształconych w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju specjalistów. Podczas jego trwania dowiedzą się Państwo całego spektrum aktualnych oraz planowanych regulacji w tym zakresie. Swobodnie będziecie się poruszać w środowisku klimatycznym i ESG, zabezpieczając swoje interesy na odpowiednim poziomie i dbając o zrównoważony rozwój.

 

Informacje o kurskie:

 • 10 dni warsztatowych
 • 60 h zegarowych
 • Ograniczona liczba miejsc

 

Istnieje możliwość uczestnictwa w poszczególnych blokach tematycznych:

Blok 1 - cena: 1100 zł netto

Blok 2 - cena: 1100 zł netto

Blok 3 - cena: 1100 zł netto

Blok 4 - cena: 2500 zł netto

 

Kolejność modułów może się zmieniać w razie zapotrzebowania uczestników

 

Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem przeprowadzanym w formie online (test jednokrotnego wyboru), czas egzaminu 60 minut.

Blok 1 - prawo ochrony środowiska


Moduł I - Prawo ochrony środowiska

 • Ustawa Prawo ochrony środowiska
  • ustawa, a powiązane przepisy unijne
  • podstawowe definicje
  • omówienie podstawowych rozporządzeń wykonawczych
  • zakres obowiązków dotyczący każdego przedsiębiorcę
  • urzędy/instytucje do spraw ochrony środowiska
 •  Pozwolenia na wprowadzanie do powietrza substancji i energii
  • pozwolenia sektorowe
  • pozwolenia zintegrowane
  • pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów
  • pozwolenie wodo prawne
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska
  • jakie podmioty dotyczą
  • kiedy jesteśmy wpłacić naliczona opłatę środowiskową
  • jakie podmioty sa zwolnione z naliczania opłat środowiskowych
 •  Monitoring środowiskowy
  • automonitoring
  • kary administrcyjne
 • Kontrole WIOŚ
  • źródła obowiązków
  • zakres kontroli
  • sankcje
  • obowiązkowe pomiary srodowiskowe

Moduł II - Odpowiedzialność karna – sankcje za naruszenie przepisów środowiskowych, a kontrole WIOŚ.

 • Omówienie ustaw regulujących podstawę nakładania administracyjnych kar pieniężnych w ochronie środowiska:
  • Prawo Ochrony Środowiska
  • Ustawa o odpadach
  • Prawo wodne
  • Kodeks karny
  • Kodeks wykroczeń
  • Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • Administracyjne kary pieniężne:
  • definicja
  • co to jest administracyjna kara pieniężna
  • jaki urząd może wymierzyć karę
  • kary administracyjne w ochronie środowiska
  • od czego zależy wysokość kary administracyjnej
  • co to znaczy,  „zanieczyszczający płaci
 • Postępowanie w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej
  • właściwości organów
  • forma i podstawy wymierzenia kary pieniężnej
  • dowody stanowiące podstawę do wymierzenia kary
  • co to jest kara biegnąca i kiedy jest wymierzana
  • zmiana kary biegnącej i wymierzenie nowej
  • co to jest kara godzinowa i kiedy jest wymierzana
  • podstawy stwierdzenia warunków przekroczenia warunków korzystania ze środowiska
  • odmowa wszczęcia postępowania
 • Postępowanie przed organami /urzędami
  • wydanie decyzji
  • postępowanie odwoławcze
  • odroczenie płatności
  • zaliczenie wymierzonej ary w poczet planowanej inwestycji
 • WIOŚ na kontroli  w przedsiębiorstwie
  • omówienie ustawy o Inspekcji ochrony środowiska – prawa i obowiązki inspektorów
  • omówienie ustawy Prawo przedsiębiorców: prawa i obowiązki kontrolowanego; limity czasowe jednostek kontrolnych
  • etapy kontroli: zawiadomienie – kontrola – oględziny zakładu – protokół – odmowa podpisu – złożenia uwag i zastrzeżeń
  • kontrola niezapowiedziana – kiedy może być przeprowadzona
  • postępowanie pokontrolne:
  • naruszenia, a nieprawidłowości w zakładzie
  • pouczenie
  • zarządzenia pokontrolne
  • zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  • wnioski pokontrolne do innych organów
  • kary i sankcje karne  za utrudnianie kontroli

Blok 2 - odpady, sprawozdawczość i gospodarowanie (BDO, KOBiZE)


Moduł III - Opłaty środowiskowe oraz raportowanie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji ( KOBiZE), Baza danych o odpadach (BDO)

 • Opłaty środowiskowe obowiązkowo naliczane na podstawie raportów do KOBiZE
  • podstawy prawne regulujące kwestię opłat środowiskowych
    • Ustawa Prawo ochrony środowiska.
    • Akty wykonawcze do Ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska.
 • Obowiązki przedsiębiorców związane z opłatami za korzystanie ze środowiska
  • Kiedy i za co ponosimy opłaty środowiskowe
  • Ewidencja danych będących podstawą naliczania opłat.
  • Opłaty podwyższone i kary.
 • Praktyczne aspekty wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska
  • Rodzaje i wzory dokumentów, stawki opłat.
  • Prawidłowe wypełnianie dokumentów, właściwość miejscowa urzędów.
  • Jak długo archiwizujemy dokumenty,
 • Praktyczne ćwiczenia w wypełnianiu obowiązków związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska
  • wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza: z procesów technologicznych: energetycznego spalania paliw, z lakierowania i malowania, ze spawania, z przeładunku benzyn, z pojazdów samochodowych, opłaty ryczałtowe i wskaźnikowe odprowadzanie ścieków i wód opadowych i roztopowych (z omówieniem przykładów, dla których opłaty te są wymagane) odpady składowane – sposoby naliczania opłaty
 • Podstawa prawna utworzenia Krajowej bazy - ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji/rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji,
  • Raportowanie do Krajowej bazy, a opłaty za korzystanie ze środowiska.
  • Sporządzania raportów do Krajowej bazy – ogólne zasady
   • jakie podmioty mają obowiązek sporządzenia i wysłania raportu,
   • czy każdy podmiot ma dokonać rejestracji w Krajowej bazie,
   • jakie dane wykorzystujemy do sporządzenia rocznego raportu,
   • czy kotłownia to instalacja
   • czy wszystkie źródła emisji wymagają raportowania
   • zasady obliczania wielkości emisji do powietrza w oparciu o wskaźniki emisji i inne dostępne informacje (np. wskaźniki dla spalania paliw, spawania lub obliczanie emisji na podstawie kart charakterystyki).
 • Terminy wprowadzania raportów – od kiedy należy raportować emisje do powietrza
 • Sankcje za brak sporządzania i wysyłania raportów do KOBiZE
 • Baza danych o odpadach
  • kogo obowiązuje rejestracja
  • co to jest BDO
  • kary za brak rejestracji
 • Warsztaty – rejestracja i raportowanie w KOBiZE
  • Rejestracja i prowadzenie ewidencji poprzez BDO

Moduł IV - Odpady najważniejsze regulacje obowiązujące w 2024 r dla pierwotnego wytwórcy, zbierającego, przetwarzającego odpady

 • Rodzaje odpowiedzialności w gospodarce odpadami
  • pierwotny wytwórca odpadów
  • zbieranie odpadów
  • przetwarzanie odpadów
  • nieprofesjonalne zbieranie odpadów
  • sprzedawca odpadów
  • pośrednik w odpadach
  • transportujący odpady
 • Decyzje w gospodarce odpadami
  • kiedy jesteśmy zobowiązani posiadać decyzję na wytwarzanie odpadów
  • czy każdy przedsiębiorca wytwarza odpady z instalacji
  • decyzja na zbieranie odpadów – operat p.poż.
  • decyzja na przetwarzanie odpadów – uzgodnienia właściwych organów
  • pozwolenie zintegrowane
  • czy na nieprofesjonalne zbieranie odpadów wymagane jest decyzja
  • zasady ubiegania się o wydanie oraz wydawanie pozwoleń i zezwoleń w gospodarce odpadami, w tym nowy obowiązek kontroli organu wydającego wraz z inspekcją ochrony środowiska przed wydaniem decyzji. Wizyjny system kontroli miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Kontrole gospodarki odpadami – wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie, transport i działania nad tymi procesami
  • KPO, KPOK, faktura
  • uprawnienia kontrolne policji, inspekcji transportu drogowego, wioś, straży miejskiej do kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymagań prawnych dotyczących gospodarki i gospodarowania odpadami oraz wysokość przewidzianych prawnie kar dla przedsiębiorców (od 10.000 do 1.000.000) za brak lub niewłaściwe wykonanie przepisów

Blok 3 - prawo wodne i czyste powietrze


Moduł V - Prawo wodne, a aktualizacja krajowego programu oczyszczania

 • Prawo wodne
  • ogólne zasady
  • organy właściwe do wydawania pozwoleń
  • podstawowe definicje
 • Kiedy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, a kiedy zgoda wodnoprawna
 • Czy wody opadowe spełniają definicje ścieku
 • Operat wodnoprawny – zakres dokumentacji
 • Aktualizacja krajowego oczyszczania ścieków
 • Rodzaje korzystania z wód
 • Opłaty w gospodarce wodnej
 • Ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Moduł VI - Czyste Powietrze – zasady i wniosek o dofinansowanie

 • Omówienie zasad Programu „Czyste Powietrze”
  • Rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć
  • Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z dofinansowania?
  • Co to jest termomodernizacja kompleksowa?
  • Na jakich zasadach udzielane jest dofinansowanie z prefinansowaniem?
 • Omówienie poziomów dofinansowania
  • Od czego zależy wysokość dofinansowania?
  • Jakie maksymalne kwoty dofinansowania można otrzymać?
 • Dokumenty i informacje wymagane do wniosku o dofinansowanie, czyli zawarcie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Dokumenty i informacje wymagane do wniosku o wypłatę dofinansowania
 • Okresy realizacji zgodnie z regulaminem
 • Kredyt „Czyste Powietrze”
 • Co oznacza termin „okres trwałości” i jakie ma znaczenie w regulaminie Programu „Czyste Powietrze”?
 • Statystyki, ile osób już skorzystało z programu w danej gminie/województwie (jako ciekawostka)

Blok 4 - zrównoważony rozwój (ESG)


Moduł VII - Raportowanie pozafinansowe ESG

 • Wprowadzenie
 • Wprowadzenie do pojęcia ESG i związanych z nim uwarunkowań
  • Krótki rys historyczny, CSR a ESG
  • Rola ESG w UE: strategia europejskiego zielonego ładu (green deal) i pakiet fit for 55
  • Rola ESG na rynkach finansowych (inwestycje, kredyty, dofinasowania i ubezpieczenia)
  • Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)
  • Zmiany klimatu i porozumienie paryskie
 • Europejski Zielony Ład - w tym założenia Fit for 55
 • Omówienie regulacji i standardów związanych z ESG
  • Obecne wymogi ustawy o rachunkowości
  • Regulacje dla instytucji finansowych (NFRD i SFDR)
  • Taksonomia UE (art. 8)
  • CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)
  • CSDD (Corporate Due Diligence)
  • Przegląd innych standardów (ISO 26000, GRI, SASB, TCFD, SIN,) oraz dobrych praktyk rynkowych
 • Ogólne zasady raportowania pozafinansowego i zbieranie danych
 • Omówienie europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS)
  • Wymagania ogólne i zasady
  • Aspekty środowiskowe (zmiany klimatu, zanieczyszczenie, woda, bioróżnorodność i wykorzystanie zasobów)
  • Aspekty społeczne (pracownicy właśni i w łańcuchu wartości, społeczności lokalne, konsumenci)
  • Aspekty zarządzania
 • Omówienie przebiegu procesu raportowania i zbierania danych ESG
 • Sesja pytań i odpowiedzi
 • Zakończenie

Moduł VIII - Ślad węglowy - jak prawidłowo wyliczyć dla firmy i produktu

 • Poznajemy przyczyny, sposoby i uwarunkowania mierzenia śladu węglowego organizacji i produktu
 • Omawiamy uwarunkowania raportowania w kontekście ESG  i strategii firmy
 • Jak robią to inni? – przykłady najlepszych praktyk z Polski i świata
 • Identyfikujemy cele i zakres śladu węglowego do opomiarowania
 • Określimy granice operacyjne w układzie od kołyski do grobu na potrzeby pomiaru
 • Zidentyfikujemy źródła emisji zarówno w samej firmie jak i poza nią w upstreamie i downstreamie (zakres 1, 2, 3) - zidentyfikujemy posiadane oraz brakujące informacje.
 • Przeliczymy uzyskane dane na ślad węglowy
 • Zbudujemy kartę raportu
 • Wskażemy sposoby redukowania śladu węglowego śladu węglowego firmy i produktów

Moduł IX - Ślad węglowy- zakres 3

 • Wstęp: przedstawienie prowadzącego, zebranie oczekiwań, przedstawienie programu
 • Zmiany klimatu – przyczyny i prognozowane skutki w skali Świata i Polski
 • Zmiany na poziomie europejskim: Europejski Zielony Ład, taksonomia zrównoważonej działalności gospodarczej itp.
 • Koncepcja śladu węglowego (carbon footprint)
 • Podstawowe definicje dotyczące obliczania śladu węglowego
 • Metodyki i standardy obliczania śladu węglowego oraz przepisy
 • Omówienie zakresów obliczania śladu węglowego
 • Wyznaczanie granic obliczeń
 • Omówienie kategorii zakresu 3 (co obejmują, skąd wziąć dane, liczenie)
  • Zakupione towary i usługi
  • Dobra kapitałowe
  • Emisje związane z energią i paliwami nieujęte w zakresie 1 i 2
  • Transport i dystrybucja (upstream i downstream)
  • Odpady powstałe w wyniku działalności
  • Podróże służbowe
  • Dojazdy pracowników do pracy
  • Wynajęte aktywa (upstream i downstream)
  • Przetwarzanie sprzedanych produktów
  • Użytkowanie sprzedanych produktów
  • Postępowanie ze sprzedanymi produktami po zakończeniu ich użytkowania
  • Franczyzy
  • Inwestycje
 • Źródła danych o emisji CO2 i proces ich zbieranie
 • Angażowanie kontrahentów w zbieranie danych
 • Źródła wskaźników niezbędnych do wyliczeni emisji
 • Narzędzia i kalkulatory wspierające obliczenia śladu węglowego
 • Zasady raportowania śladu węglowego
 • Ślad węglowy firmy a ślad produktu
 • Działania prowadzące do zmniejszenia wielkości śladu węglowego
 • Zakończenie: Sesja pytania i odpowiedzi, podsumowanie

Moduł X - Taksonomia (CSRD) z uwzględnieniem kwestii związanych z należytą starannością przedsiębiorstw

 • Raportowanie zgodnie z art. 8 Taksonomii.
 • Inwestycja zrównoważona środowiskowo zgodnie z zasadami Taksonomii.
  • Jak określić czy dana działalność gospodarcza wnosi istotny wkład w realizację jednego z celów środowiskowych Taksonomii?
  • Jak określić czy dana działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód dla żadnego z celów środowiskowych Taksonomii?
  • Kiedy dana działalność gospodarcza jest prowadzona zgodnie z minimalnymi wymaganiami związanymi z prawami pracowniczymi oraz prawami człowieka w relacji horyzontalnej?
 • Ogólna charakterystyka Taksonomii, omówienie celów regulacji oraz jej związek z unijną strategią dotyczącą finansowania transformacji w stronę gospodarki zrównoważonej
  • Rozróżnienie pomiędzy działalnością eligible, non-eligible i Taxonomy aligned.
  • Podstawowe zasady raportowania przychódu, CapEx i OpEx zgodnie z Taksonomią.
 • Perspektywy rozwoju Taksonomii oraz jej związek z innymi aktami prawnymi UE
 • Przegląd obowiązków wynikających z projektu dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDD) oraz dyrektywy o raportowaniu w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD)

Termin i czas trwania

11 czerwca 2024: 09:30 - 15:30

12 czerwca 2024: 09:30 - 15:30

18 czerwca 2024: 09:30 - 15:30

19 czerwca 2024: 09:30 - 15:30

28 czerwca 2024: 09:30 - 15:30

1 lipca 2024: 09:30 - 15:30

15 lipca 2024: 09:30 - 15:30

25 lipca 2024: 09:30 - 15:30

1 sierpnia 2024: 09:30 - 15:30

8 sierpnia 2024: 09:30 - 15:30

Szkolenia otwarte

Marcin Sadkowski

tel: 690 017 860
e-mail: m.sadkowski@pcdk.pl

Szkolenia zamknięte

Anna Brzustowska

tel: 690 017 595
e-mail: a.brzustowskai@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia dofinansowane są z BUR i KFS
Masz pytania o dofinansowanie?

Tel: 22 299 23 23

Masz problem z zapisem, pobierz:

Certyfikowany kurs ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju (60h)

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym