AKADEMIA KADR I PŁAC DLA POCZĄTKUJĄCYCH z uwzględnieniem najnowszych zmian Nowego Ładu

Cena:
820.00 PLN (netto)
Kod: 0870/2021ON
On-line, od: 16 grudnia 2021 do: 17 grudnia 2021

Kurs kadr i płac dla początkujących skierowany jest do osób początkujących, które nigdy bądź w niewielkim stopniu miały do czynienia z zagadnieniami kadrowo-płacowymi. Kurs polecamy również pracownikom działów kadrowych, płacowych, księgowości, finansów, pracownikom biur rachunkowych, którzy pragną rozszerzyć praktyczną wiedzę z zakresu zagadnień objętych programem kursu kadrowo-płacowego. Na szkoleniu kadry i płace dla początkujących uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu: prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy, podstawowe obowiązki pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzeń, umowy cywilnoprawne, obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Część 


Kadry

 • Prawo pracy - zagadnienia ogólne
  • podstawowe pojęcia : pracodawca, pracownik, zakład pracy
  • zasady prawa pracy
  • stosunek pracy
  • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
 • Wewnętrzne źródła prawa pracy
 • Nawiązanie stosunku pracy
 • Umowy cywilnoprawne
 • Zatrudnianie pracowników zgodnie z RODO:
 • Przetwarzanie danych osobowych pracowników:
 • Zakaz konkurencji.
 • Zmiana warunków umowy o pracę
 • Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy
 • Czas pracy
 • Obowiązki pracodawcy i pracownika
 • Odpowiedzialność materialna pracowników
 • Uprawnienia pracowników związane zrodzicielstwem
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Rozwiązywanie stosunku pracy
  • porozumienie stron
  • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
  • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • z upływem czasu, na który była zawarta
  • wygaśnięcie stosunku pracy
  • rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy
 • Zwolnienia grupowe
 • Świadectwo pracy
  • szczegółowa treść świadectwa pracy 
  • sposób i tryb jego wydawania i prostowanie 
 • Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy 
 • Ochrona danych osobowych w kadrach 
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
  • tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 
  • osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń funduszu, 
  • przeznaczenie środków funduszu, 
  • wspólna działalność socjalna, 
  • świadczenie urlopowe, 
  • odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o ZFŚS. 
 • Obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej 
 • Dokumentacja osobowa 
  • ogólne zasady prowadzenia akt osobowych 
  • kwestionariusze składane przez kandydata do pracy oraz pracownika 
  • skierowania na badania oraz orzeczenia o zdolności pracownika do pracy na danym stanowisku
  • oświadczenia składane przez pracownika w związku z uprawnieniami rodzicielskimi
  • oświadczenia składane przez pracownika w związku z nawiązaniem stosunku pracy - umowa o pracę - elementy umowy o pracę
  • zasady sporządzania informacja o warunkach zatrudnienia - dokumentacja czasu pracy
  • dokumentacja wynagrodzeń (karty pracy, karty wynagrodzeń, karty przychodów pracownika, listy płac) - z uwzględnieniem zmian Nowego Ładu
  • dokumentacja wykorzystanych urlopów wypoczynkowych oraz innych nieobecności pracownika płatnych i niepłatnych 
  • dokumentacja związana z powierzeniem pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się
  • świadectwa pracy
  • Nielegalne zatrudnienie- Nowy Ład

Część II

Płace

 • Podstawowe obowiązki pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzeń
 • Wynagrodzenie ze stosunku pracy. Jak wyliczyć wynagrodzenie.
 • Systemy wynagradzania.
 • Dokumentacja wynagrodzeń
  • karty pracy
  • karty wynagrodzeń
  • karty przychodów pracownika
  • listy płac
  • Nowe wnioski i oświadczenia wynikającego z przepisów Nowego Ładu
 • Obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy wynagrodzenia
 • Wynagrodzenie minimalne.
 • Zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
 • Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
 • Wynagrodzenie za czas urlopu
 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
 • Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
 • Wynagrodzenie z tyt. niezdolności do pracy z powodu choroby
 • Wynagrodzenie za czas przestoju
 • Wynagrodzenie za czas dyżuru i gotowości do pracy
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
 • Wynagrodzenie za pracę w nocy
 • Odszkodowania, odprawy i rekompensaty
 • Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę
 • Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło)
 • Zasady podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.
 • Zbiegi ubezpieczeń.
 • Wynagrodzenia i świadczenia za czas niezdolności do pracy
 • Wynagrodzenie za czas choroby
 • Zasiłki finansowane z ZUS
 • Podmioty uprawnione do wypłaty zasiłków
 • Nabycie prawa do zasiłków
 • Wpływ Nowego Ładu na zasady rozliczanie wynagrodzeń.
  • Jaki jest nowy próg podatkowy.
  • Ile wynosi kwota wolna od podatku.
  • Zmiana wysokości miesięcznej kwoty zmniejszające zaliczki na podatek.
  • Koszty uzyskania przychodu 2022. Wniosek w sprawie niestosowania kosztów uzyskania przychodu.
  • Pełnienie funkcji społecznych i obywatelskich.
  • Ulga dla klasy średniej- zasady stosowania: 
   • algorytm stosowania ulgi przez pracodawców; 
   • algorytm stosowania ulgi w rozliczeniu rocznym.
  • Nowe rozwiązania dotyczące odliczania składki zdrowotnej 
   • brak możliwości odliczenia części składki zdrowotnej: 7,75%
   • warunki obniżenia składki zdrowotnej 
   • objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członków zarządu z powołania
  • Ulgi podatkowe: 
   • „ulga na powrót” 
   • „ulga dla rodzin” 
   • „ulga dla emerytów” 
  • Nowy Ład w umowach cywilnoprawnych 
 • Lista Płac 2022- warsztat
Nasze szkolenia i warsztaty prowadzą praktycy, dzięki którym pozyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne do codziennej pracy

Co zawiera cena:

Jeśli wybierzesz formę online:

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Certyfikat w formie elektronicznej
 • Dostęp do prostej w obsłudze platformy online

A jeśli wybierzesz formę stacjonarną:

 • Materiały szkoleniowe w formie drukowanej
 • Certyfikat w formie drukowanej
 • Lunch i przerwy kawowe
 • Zajęcia w komfortowej i zdezynfekowanej sali.

Zapytaj eksperta o szczegóły

Telefon

22 299 23 23

690 017 595

Email:

szkolenia@pcdk.pl

Jesteśmy dostępni

Poniedziałek-piątek, 8:00-16:00

Masz problem z zapisem, pobierz:

AKADEMIA KADR I PŁAC DLA POCZĄTKUJĄCYCH z uwzględnieniem najnowszych zmian Nowego Ładu